Lekceważenie znaków drogowych niejednokrotnie jest głównym powodem wielu tragedii na drodze.

Znaki drogowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznego korzystania z drogi. Omówmy zatem wybrane rodzaje znaków, tj. ostrzegawcze, zakazu i nakazu. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Definicja szczególnej ostrożności znajduje się w Prawie o ruchu drogowym i oznacza zwiększenie uwagi i dostosowanie zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Aby spełnić swoją rolę, znak ostrzegawczy powinien być ustawiony w odpowiedniej odległości od miejsca niebezpiecznego. Na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość ta może wynosić od 150 m do 300 m, na pozostałych nie powinna przekraczać 100 m. W specjalny sposób potraktowany został znak “ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który z uwagi na swoje znaczenie umieszcza się w odległości nie większej niż 50 m od skrzyżowania na drogach, po których można się poruszać z prędkością większą niż 60 km/h, oraz nie dalej niż 25 m od skrzyżowania na innych drogach. Znaki zakazu zabraniają pewnych zachowań. Ich ustawienie powinno wynikać z konkretnych uwarunkowań występujących na odcinku drogi objętym zakazem. Generalną zasadą jest, że zakaz wyrażony takim znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia. W sytuacji, gdy jest inaczej, odpowiednia tabliczka umieszczona pod znakiem informuje o odległości od miejsca, w którym zakaz zacznie obowiązywać. Znaki nakazu określają sposób zachowania się na drodze, np. zobowiązują kierującego pojazdem do poruszania się zgodnie ze strzałkami znajdującymi się na znaku czy też używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. Wyznaczają prędkość minimalną, wskazują, dla jakich uczestników ruchu przeznaczona jest droga, np. znak “droga dla rowerów”.